Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2023-2024
Stadslyceum (Havo, Atheneum, Lyceum)

Inleiding

Het Stadslyceum maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten wordt ervoor gezorgd dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.

Op de website van het samenwerkingsverband www.passendonderwijsgroningen.nl  staat aangegeven:

 • welke schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband;
 • de ondersteuningsprofielen van de scholen;
 • wat de basisondersteuning is van alle scholen in het Samenwerkingsverband.

Alle scholen in het Samenwerkingsverband bieden basisondersteuning aan leerlingen. Deze basisondersteuning betreft een gezamenlijke afspraak over de basiskwaliteit op het gebied van ondersteuning aan leerlingen.

 

1. Wat voor school is het Stadslyceum en wat is het onderwijsaanbod?

Het Stadslyceum is een binnenstadschool voor havo, atheneum en lyceum, gevestigd in een historisch pand in het hart van Groningen. Momenteel wordt de school door ongeveer 1450 leerlingen bezocht.

Het Stadslyceum is een ambitieuze school waar in een open en toegankelijke sfeer respectvol met elkaar omgegaan wordt. Werkend vanuit gezamenlijke, ambitieuze en heldere doelen wordt ruimte geboden om talenten optimaal in te zetten en succesvol te laten zijn. Waardering en vertrouwen in elkaars kwaliteiten en handelen zijn belangrijk. Er wordt coachende begeleiding geboden die gericht is op ontwikkeling. 

Naast kennisoverdracht wordt grote waarde gehecht aan het ontwikkelen van creatief en kritisch denken.  Een onderzoekende houding en het probleemoplossend (denk-) vermogen van de leerlingen wordt maximaal gestimuleerd. Een Stadslyceum-leerling kan zichzelf zijn en vindt het belangrijk dat anderen zichzelf kunnen zijn,  is zelfbewust en zelfredzaam. Het streven is dat de leerling minimaal een diploma haalt op het niveau van het schooladvies van de basisschool en bij het verlaten van de school goed voorbereid is op een vervolg in de dynamische samenleving. Leerlingen en medewerkers zijn trots op de school.

Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en ambities van elke leerling waarbij men goed kijkt naar de leerresultaten en de ondersteuningsvragen.

In de basisondersteuning biedt het Stadslyceum:

 • mentor
 • teamleider
 • docententeam
 • verzuimcoördinator
 • ondersteuningscoördinator
 • orthopedagoog
 • decaan
 • onderwijsondersteunend personeel
 • vertrouwenspersoon
 • aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Op het moment dat een leerling wordt aangemeld bij het Stadslyceum is het van belang dat de leerling kan functioneren in klassenverband, volgens een vast rooster.

 

2. Wat wordt aanvullend op de basisondersteuning geboden?

Wanneer de begeleiding voor een leerling mentoroverstijgend blijkt te zijn kan de mentor ondersteuning vragen aan het interne ondersteuningsteam. De aanvraag hiervoor loopt via de ondersteuningscoördinator, die de ondersteuningsvraag van de leerling inbrengt in het ondersteuningsteam. 

In het ondersteuningsteam zitten:

 • ondersteuningscoördinator
 • orthopedagoog
 • intern begeleider
 • contact persoon VO-WIJ-team
 • leerplichtambtenaar
 • schoolarts
 • andere interne - of externe specialisten op afroep

Tijdens het interne ondersteuningsoverleg wordt de hulpvraag van de leerling besproken. Hierop volgend wordt een passend ondersteuningsaanbod vanuit de ondersteuningsmogelijkheden van de school of een advies naar externe begeleiding geboden. Dit advies wordt met ouders en leerling besproken. De afspraken worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Ondersteuningsaanbod

Binnen de school kan de volgende aanvullende ondersteuning geboden worden voor:

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte ten aanzien van het functioneren in de sociale context met bijbehorende vaardigheden

De leerling die ondersteuning nodig heeft met betrekking tot samenwerken, zelfstandig functioneren en sociaal functioneren in een groep en in de school, kan op het Stadslyceum onderwijs volgen mits door het samenwerkingsverband een arrangement toegekend wordt om passende ondersteuning in te zetten.

Leerlingen met een bovengemiddeld cognitief functioneren, maar kwetsbaar ten aanzien van hun ontwikkeling

Leerlingen met een bovengemiddelde cognitieve ontwikkeling die een belemmering ervaren in hun leerontwikkeling door bijvoorbeeld ernstige dyslexie, stoornissen in het autistisch spectrum of internaliserende problematiek kunnen op het Stadslyceum onderwijs volgen. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, zal extra ondersteuning in de vorm van een arrangement door de school worden ingezet. De school zal duidelijk aangeven wat de mogelijkheden zijn binnen het ondersteuningsaanbod van de school.

Leerlingen die verminderd belastbaar zijn

Ten aanzien van leerlingen die om welke reden dan ook verminderd belastbaar zijn, geeft de school deze inspanningsverplichting als volgt vorm:

 • een plan op maat, waarmee de leerling zowel op school als thuis aan het werk kan met de lesstof die in de groep/klas wordt aangeboden.
 • minimaal twee keer per week twee uur aanwezigheid op school waarbij het plan kan worden  besproken, er extra instructie kan plaats vinden en toetsen kunnen worden afgenomen. Vanuit deze situatie wordt de schoolgang weer opgebouwd.
 • wanneer het een leerling niet lukt om aan bovenstaande te voldoen, werkt de school samen met een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband. Dit is het thuiszitterstraject voorgezet onderwijs (TTVO).

Leerlingen met een lichamelijke ondersteuningsbehoefte, dan wel langdurige ziekte

Een leerling met een lichamelijke beperking kan onderwijs volgen mits de leerling in staat is zich zelfstandig te verplaatsen in het gebouw en er een arrangement toegekend wordt voor ondersteuning met betrekking tot de verzorging van de leerling en eventuele medische handelingen.

Leerlingen met beperkingen voortkomend uit spraak-, taal- en/of gehoorproblematiek

In principe kunnen leerlingen met spraaktaal-gehoorproblemen onderwijs volgen mits aan bepaalde criteria wordt voldaan:

 • de leerling is in staat om in het gevraagde tempo regulier onderwijs te volgen.
 • bij slechthorende leerlingen is de beschikking over soloapparatuur (indien beschikbaar gesteld door zorgverzekeraar ) nodig i.v.m. de akoestiek van de lokalen.
 • Dove leerlingen kunnen onderwijs volgen mits er een doventolk beschikbaar is vanuit Kentalis.

De plaatsing is ter beoordeling aan de schoolleiding en de intakecommissie.

Leerlingen met beperkingen voortkomend uit visus problematiek

In principe kunnen blinde leerlingen en slechtziende leerlingen onderwijs volgen mits aan bepaalde criteria wordt voldaan:

 • De leerling is in staat om in het gevraagde  tempo regulier onderwijs te volgen.
 • Blinde leerlingen/ slechtziende leerlingen kunnen onderwijs volgen mits begeleiding vanuit het expertise centrum cluster 1 beschikbaar is.

De plaatsing is ter beoordeling aan de schoolleiding en de intakecommissie.

 

3. Wat zijn de grenzen aan de ondersteuning?

Bij aanmelding worden ouders verzocht aan te geven of ze verwachten dat hun kind ondersteuning nodig heeft om regulier onderwijs te kunnen volgen.

De eerste school waar wordt aangemeld heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school de taak heeft  een passende onderwijsplek te bieden of door te geleiden naar een andere, meer passende plek.

Er zijn omstandigheden waardoor plaatsing op het Stadslyceum niet tot de mogelijkheden behoort. Hiervan is sprake als met aanvullende ondersteuning in de school niet kan worden voldaan aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en als het uitstroomperspectief van de leerling niet kan worden gerealiseerd in de klas.

Wanneer bij een leerling sprake is van agressief, externaliserend, ernstig internaliserend of grensoverschrijdend gedrag wordt hij/zij niet toegelaten tot het Stadslyceum. Elke leerling heeft recht op een veilig leerklimaat, de leerling die dit in gevaar brengt kan niet op het Stadslyceum verblijven.

Wanneer een leerling gebaat is bij meer structuur en/of ondersteuning dan geboden wordt, wordt de leerling verwezen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Leerlingen met een VSO advies vanuit het PO worden niet aangenomen.

 

4. Wat zijn de ambities van het Stadslyceum ?

Binnen het Stadslyceum wordt er gewerkt vanuit de talenten van de leerlingen, met aandacht voor verschillen. Elke leerling heeft zijn eigen talent en zijn eigen ambitie. De school biedt de leerling onderwijs, begeleiding en ondersteuning die het realiseren van deze ambitie mogelijk maakt.

Leerlingen krijgen en nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor leerlingen om zelf keuzes te maken over de (leer)doelen die ze willen behalen of op de manier waarop ze die (leer)doelen behalen. De leerlingen zijn aanspreekbaar op de keuzes die ze in die ruimte maken.

De meeste leerlingen hebben ondersteuning nodig bij het vormen van ambities en de manier waarop deze ambities te behalen zijn. Op het Stadslyceum krijgt elke leerling daarom intensieve begeleiding. De mentoren vormen de spil in de begeleiding van de klassen en individuele leerlingen. De scholing c.q. ontwikkeling van mentoren/docenten en ondersteuners specifiek gericht op de ondersteuning van leerlingen in het klaslokaal is een continu proces. Het streven is met deze ontwikkeling het niveau van de basisondersteuning te kunnen verhogen.

De ontwikkeling en de resultaten van elke leerling wordt continu gevolgd waarbij de school goed in staat is leerlingen die 'van koers' raken tijdig weer op koers te krijgen.

Studiecoaching wordt binnen het onderwijs ingezet om de leerlingen optimaal te begeleiden bij hun leerproces. Er wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn met een eenduidige aanpak van de studiecoaching in klassenverband.  Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw bestaat de mogelijkheid tot individuele studiecoaching.

Het Stadslyceum voert een sociaal veiligheidsbeleid. De sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen blijft gemonitord, zodanig dat het actueel en representatief is. Het monitoren gebeurt middels een gestandaardiseerd instrument dat jaarlijks het welbevinden van de leerlingen en de veiligheid op school meet. Op dit moment scoort de school ruim boven de benchmark. Het is het streven van de school deze score te behouden en bij de beste 20 % van Nederland te blijven behoren.

Het Stadslyceum heeft goede contacten met het basisonderwijs in de stad en de regio. Het streven blijft om in overleg met de basisschool ook in de toekomst alle leerlingen op het juiste niveau en onderwijsplek te plaatsen. 

Vanuit het ondersteuningsteam leveren we een bijdrage aan de volgende ontwikkelingen binnen het onderwijs op het Stadslyceum;

 • coaching mentoren en docenten: de ondersteuningsbehoefte van mentoren/docenten in kaart brengen zodat optimaal aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen;
 • groepshandelingsplannen  voor specifieke doelgroepen;
 • leerlingen op het juiste niveau en onderwijsplek plaatsen.

Het streven is bovenstaande deelonderwerpen in de loop van de schooljaren 2019-2023 uitgewerkt en geïmplementeerd te hebben.