Leerlingbegeleiding en ondersteuning

Een veilige en prettige leeromgeving stimuleert schoolprestaties. Daarom krijgt iedere leerling bij ons aandacht. We hebben op dit punt de naam van een school waar veel zorg voor de leerling is. We besteden aandacht aan de geplande leerroute, de ambities van elke leerling, de leerresultaten en specifieke zorgvragen. We zorgen voor elkaar. Dat geldt voor alle leerlingen, voor situaties waarin het goed of wat minder goed gaat. We blijven structureel aandacht besteden aan de ontwikkelingen van onze leerlingen. Dit alles wordt aangestuurd door de mentor, hij speelt de centrale rol in de begeleiding van de leerlingen.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding
Loopbaanoriëntatie en begeleiding heeft een belangrijk plek bij ons op school. We richten ons hierbij op studievaardigheden in de reguliere lessen en op studiekeuzebegeleiding vanaf de 3e klas. Aan de profielkeuze wordt veel aandacht besteed. In de bovenbouw is er ruimte om zowel klassikaal als individueel aandacht te besteden aan LOB. Om dat goed te kunnen doen, werken we samen met diverse instellingen in het hoger onderwijs en worden er veel (verplichte) activiteiten georganiseerd. De decanen vervullen hierin een eerstelijns rol en hebben een nauw contact met de mentoren over het hele keuzeproces. Ook de ouders worden door de decanen op de hoogte gehouden van de LOB-activiteiten en ontwikkelingen in het hoger onderwijs. De keuze van een studie vindt niet alleen in het laatste jaar plaats maar is een proces dat in de brugklas al op gang komt.

Toetsing
Voor de leerstof en de wijze waarop dit getoetst wordt, verwijzen we naar de jaarprogramma’s voor de leerjaren 1 t/m H4/A5. Een jaarprogramma van een vak kan in overleg met de schoolleiding eenvoudig aangepast worden op grond van actualiteit. De examenklassen (H5 en A6) hebben een programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin de lesstof en de wijze van toetsing beschreven wordt. De regelgeving m.b.t de toetsing is opgenomen in de jaarprogramma’s en PTA’s. Deze jaarprogramma’s en PTA’s worden gepubliceerd in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van Magister en op de site. Om misverstanden te voorkomen plaatsen we proefwerk- en schoolexamenroosters uitsluitend in de ELO. We concentreren daar alle voor de leerlingen relevante informatie, zodat ze maar op één plaats hoeven te kijken.

Magister

 1. Ouders kunnen de resultaten van hun kinderen volgen in het schooladministratieprogramma Magister. Ze krijgen daarvoor een inlogcode. Als een leerling 18 jaar wordt, vervalt deze mogelijkheid, tenzij de leerling een verklaring afgeeft, waarin hij/zij de ouders toestemming geeft om de cijfers van hun meerderjarige zoon of dochter te bekijken.
 2. Omdat de ouders op de hoogte kunnen zijn van de resultaten van hun kinderen, drukken we geen rapporten meer gedurende het schooljaar, maar wel worden er twee keer per jaar door docenten observatiecodes in Magister genoteerd. Ouders kunnen deze codes zien bij het bekijken van de cijfers.
 3. Observatiecodes voor leergedrag in vier categorieën: Begrip, Tempo, Huiswerk en Werkhouding, uitgedrukt in de volgende tekens:
  * = zeer goed
  + = goed
  / = twijfelachtig; de prestaties wisselen of liggen net beneden de norm
  - = onvoldoende
  Als er niets bijzonders opgemerkt is, wordt geen codeteken vermeld. Dit kan gelezen worden als ‘voldoende’.
 4. Leerlingen kunnen eveneens hun absentiegegevens zien. Het komende schooljaar zullen we deze gegevens ook voor ouders zichtbaar maken, maar het moment en de manier waarop dit vormgegeven moet worden vergt nog wat onderzoek. U krijgt hierover gedurende het schooljaar per e-mail bericht. Gegevens over absentie in twee categorieën: Geoorloofd en Ongeoorloofd.
  NB Onder ongeoorloofd verzuim valt ook te laat komen en uit de les gestuurd worden.

Ouder-vakdocentgesprekken
Voor de klassen 1 t/m 3 zijn er twee momenten dat ouders met vakdocenten kunnen spreken; dat is doorgaans kort voor kerstvakantie en in de loop van de maand maart. Voor de ouders van klas 4 en hoger is er in december
de mogelijkheid om met vakdocenten te spreken.

Eindrapport

 1. Aan het einde van het schooljaar wordt voor alle niet-examenklassen een eindrapport vastgesteld, dat in gedrukte vorm op de laatste lesdag van het schooljaar door de mentor wordt uitgereikt.
 2. Dit laatste rapport vermeldt alleen hele cijfers, op de schaal van 1 tot en met 10.
 3. De eindcijfers worden berekend op basis van het gewogen gemiddelde en afgerond.
 4. Bij een aantal vakken wordt de jaarbeoordeling uitgedrukt in de letters O, V of G:
  O = onvoldoende
  V = voldoende
  G = goed
 5. De rapportcijfers worden bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde van alle cijfers die tot op dat moment zijn behaald.
 6. Het laatste, op 1 decimaal afgeronde rapportcijfer in havo 4 en atheneum 5 geldt als SE-resultaat. De sectie bepaalt hoe zwaar dit resultaat weegt voor het eindcijfer SE, dat aan het eind van de eindexamenklas wordt vastgesteld. Bij weging 0 telt het SE-resultaat niet mee.
 7. Het afgeronde eindcijfer in havo 4 en atheneum 4 en 5 telt als resultaat voor de overgang naar de eindexamenklas.
 8. Voor de overgangsnormen verwijzen we naar het betreffende document op de site.