Leerlingondersteuning

Binnen het Werkman Stadslyceum wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en ambities van elke leerling, waarbij gekeken wordt naar de leerresultaten en de ondersteuningsvragen.  Er wordt goed voor elkaar gezorgd, ook als het allemaal wat minder voorspoedig verloopt. De mentor, die de centrale rol heeft in de begeleiding, wordt ondersteund door het team, de decaan, de schoolleiding en het ondersteunend personeel.

Indien noodzakelijk kan de mentor extra hulp inroepen bij de begeleiding van een leerling. De aanvraag hiervoor loopt via het interne ondersteuningsteam. Hierin participeren de ondersteuningscoördinator, de intern begeleiders, de orthopedagoog, de contactpersoon VO-Wijteam, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en eventueel andere interne - of externe specialisten. Na toestemming van ouders worden de belemmeringen die de leerling ervaart besproken. Vervolgens wordt er een advies opgesteld en de gewenste ondersteuning in werking gezet. De ondersteuning kan zowel binnen als buiten de school worden uitgevoerd.  

Hieronder volgt een aantal ondersteuningsbegrippen die op het Werkman Stadslyceum van toepassing zijn:

Passend onderwijs
Alle kinderen en jongeren in ons land hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar. Meer informatie is te vinden onder het kopje ouders op onze site.

Samenwerkingsverband Groningen en omgeving
Het Werkman Stadslyceum maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband VO 20.01. De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken hier samen op. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen die in de regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

Het ondersteuningsprofiel
Een ondersteuningsprofiel beschrijft de voorzieningen die de school in huis heeft om een leerling een passende onderwijsplek te bieden. Het ondersteuningsprofiel geeft antwoord op de vraag welke basisondersteuning de school levert en wat de school kan doen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel is te vinden onder het kopje ons onderwijs op onze site.

Dyslexie
De school heeft duidelijk beleid op het gebied van dyslexie. Alle nieuwe leerlingen nemen aan het begin van het schooljaar deel aan een screening dyslexie. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn dan wordt een eigen bijdrage van € 100 gevraagd van de ouders/verzorgers. Het dyslexieprotocol is te vinden onder het tabblad documenten onder het kopje ouders op onze site.

Leerplicht en schoolarts
Als een leerling verzuimt zonder geldige reden, wordt de leerplichtwet overtreden. Spijbelen of verzuim wordt gemeld via het verzuimloket. Bij beginnend verzuim wordt een leerling opgeroepen voor het leerplichtspreekuur. Het doel hiervan is om tijdig signalen die de schoolgang beperken, in beeld te krijgen en te komen tot een plan van aanpak om volledige schoolgang te realiseren. Bij verder oplopend ongeoorloofd verzuim wordt er opnieuw een melding gedaan via het verzuimloket en nodigt de leerplichtambtenaar van de gemeente de leerling en ouders uit voor een gesprek.

Bij oplopend geoorloofd verzuim kan de leerling uitgenodigd worden voor het spreekuur van de schoolarts. Zie verder het verzuimprotocol onder het tabblad documenten onder het kopje ouders op onze site.

Zorg voor Jeugd
Het Werkman Stadslyceum maakt gebruik van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat de professional het beste kan doen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het Werkman Stadslyceum werkt volgens de meldcode. Op de website www.veiligthuis.nl is hier meer informatie over te vinden.