Organisatie en communicatie

Informatievoorziening aan ouders
Het Stadslyceum communiceert vooral via de digitale weg met ouders. Uitnodigingen voor ouderavonden worden per mail verstuurd. Ook kunt u per mail specifieke informatie ontvangen over bijvoorbeeld activiteiten in een bepaald leerjaar. Verder verzorgt de schoolleiding van het Stadslyceum een paar maal per jaar een algemene nieuwsbrief voor ouders die eveneens per mail verstuurd wordt.

Klachtenregeling
Onze school valt onder de klachtenregeling van de Openbaar Onderwijs Groningen. Deze regeling is te downloaden op www.openbaaronderwijsgroepgroningen.nl. De regeling is bedoeld voor iedereen die bij het
onderwijs betrokken is: leerlingen, ouders en personeel. Zij kunnen een klacht indienen als zij ontevreden zijn over de manier waarop problemen behandeld zijn of als er sprake is van een of andere vorm van intimidatie of geweld.

Leerlingenraad
De leerlingenraad van het Stadslyceum behartigt de belangen van de leerlingen binnen de school. De leerlingenraad is de spreekbuis voor alle leerlingenvan onze school. Elke leerling kan via de leerlingenraad zijn of haar ideeën kwijt.

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers uit alle geledingen: personeel, ouders en leerlingen. De MR heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs instemmings- of adviesbevoegdheid in alle beleidszaken die de inrichting, organisatie en de kwaliteit van de school en het onderwijs betreffen.
Formeel overlegt de MR met het bestuur van de school en het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. In de praktijk is de directie in verre weg de meeste zaken gemachtigd namens het bestuur te onderhandelen.

Ontruimingsoefening
Op het Stadslyceum wordt jaarlijks een ontruimingsoefening georganiseerd onder leiding van het hoofd bedrijfshulpverlening.

Oudercommissies
Jaarlijks doet de school een oproep aan ouders om plaats te nemen in de oudercommissie van een vestiging. Deze commissies komen geregeld bijeen om feedback op het onderwijs van het leerjaar of op de afdeling te geven met daarbij vaak hun zoon of dochter als informatiebron.

Ouderavonden
Wij vinden het belangrijk om contact met ouders te hebben. Daartoe organiseren we jaarlijks algemene ouderavonden, mentor- en docentenspreekavonden. U ontvangt per mail een aankondiging voor de avonden van het leerjaar van uw kind. Het intekenen voor gesprekken met vakdocenten gebeurt eveneens digitaal.

Overige contacten ouder-school
Ouders kunnen zelf op zelf gekozen momenten contact opnemen met de mentor. Omgekeerd kan de mentor zo nodig ook zelf contact opnemen met ouders.

Toegang tot e-mail, websites en het schoolnetwerk
Alle leerlingen krijgen van de school een inlognaam, e-mailadres en wachtwoord. Dit is nodig om in te loggen in het netwerk, Magister. Op de website van de school kunnen leerlingen gegevens vinden over de school, e-mailadressen van docenten, regelingen, belangrijke gebeurtenissen, het rooster, inloggen op Magister, etc.
Inlognamen en wachtwoorden zijn in principe voor alle programma’s gelijk. Als docenten met leerlingen afspreken dat zij per mail vragen kunnen stellen of per mail iets moeten inleveren, dan gebeurt dit uitsluitend via het e-mailadres van de school.

Schoolregels
De leerlingen krijgen bij het begin van het schooljaar mondelinge en schriftelijke informatie over de schoolregels op hun vestiging. De schoolregels zijn te vinden onder het tabblad documenten onder het kopje ouders op de site.

Schorsing/verwijdering van school
De rector kan een leerling de toegang tot bepaalde of alle lessen ontzeggen voor ten hoogste een week. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de docenten, de leerling, de ouders van de leerling en de inspectie. Het bestuur kan een leerling definitief verwijderen. Ouders worden in dat geval in de gelegenheid gesteld de zaak van hun kant te belichten. Definitieve verwijdering gebeurt altijd in overleg met inspectie.