Jaarprogramma’s, toetsing & afsluiting

Voor de leerstof en de wijze waarop dit getoetst wordt, verwijzen we naar de jaarprogramma’s voor de leerjaren 1 t/m H4/A5. Een jaarprogramma van een vak kan in overleg met de schoolleiding eenvoudig aangepast worden op grond van actualiteit. De klassen (H4, H5, A4, A5 en A6) hebben een programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) waarin de lesstof en de wijze van toetsing beschreven wordt. De regelgeving m.b.t de toetsing is opgenomen in de jaarprogramma’s en PTA’s. Deze jaarprogramma’s en PTA’s worden gepubliceerd op de site. Ook de proefwerk- en schoolexamenroosters worden gepubliceerd op de site. We concentreren daar alle voor de leerlingen relevante informatie, zodat ze maar op één plaats hoeven te kijken.

Magister

 1. Ouders en leerlingen kunnen de resultaten volgen in het schooladministratieprogramma Magister. Ze krijgen daarvoor een inlogcode. Ouders van meerderjarige leerlingen krijgen uitsluitend met toestemming van hun kind toegang tot Magister.
 2. Leerlingen en ouders zien naast cijfers codes staan in Magister. Deze staan voor Begrip, Tempo, Voorbereiding en Participatie. Deze codes worden voortdurend door de vakleerkrachten aangepast en gebruiken we om leerlingen vroegtijdig inzicht te geven in de wijze waarop ze
  hun schoolwerk aanpakken.
 3. Leerlingen en ouders kunnen eveneens de absentiegegevens zien.Gegevens over absentie in twee categorieën: Geoorloofd en Ongeoorloofd. N.B. Onder ongeoorloofd verzuim valt ook te laat komen
  en uit de les gestuurd worden.

Zermelo
Leerlingen en ouders kunnen met de Zermelo-Webapp op de mobiele telefoon het persoonlijke lesrooster, eventuele wijzigingen en mededelingen volgen.

Eindrapport

 1. Aan het einde van het schooljaar wordt voor alle niet-examenklassen een eindrapport vastgesteld, dat in gedrukte vorm op de laatste lesdag van het schooljaar door de mentor wordt uitgereikt.
 2. Dit laatste rapport vermeldt alleen hele cijfers, op de schaal van 1 tot en met 10.
 3. De eindcijfers worden berekend op basis van het gewogen gemiddelde en afgerond.
 4. Bij een aantal vakken wordt de jaarbeoordeling uitgedrukt in de letters O, V of G:
  O = onvoldoende
  V = voldoende
  G = goed
 5. De rapportcijfers worden bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde van alle cijfers die tot op dat moment zijn behaald.
 6. Het laatste, op 1 decimaal afgeronde rapport- cijfer in havo 4 en atheneum 5 geldt als SE-resultaat. De sectie bepaalt hoe zwaar dit resultaat weegt voor het eindcijfer SE, dat aan het eind van de eindexamenklas wordt vastgesteld. Bij weging 0 telt het SE-resultaat niet mee.
 7. Het afgeronde eindcijfer in havo 4 en atheneum 4 en 5 telt als resultaat voor de overgang naar de eindexamenklas.