Vrijwillige ouderbijdrage

De school onderschrijft de landelijke gedragscode “Schoolkosten Voortgezet Onderwijs”, wat inhoudt dat er transparantie is, aandacht voor kostenbeheersing en dat scholen correcte informatie geven betreffende alle schoolkosten waarvoor school van de overheid geen bekostiging ontvangt. Deze schoolkosten bestaan uit een algemene bijdrage die voor elke leerling gelijk is, een bijdrage voor schooljaarspecifieke activiteiten en uit vakspecifieke, soms optionele, kosten per leerjaar, (keuze-)vak of buitenschoolse activiteiten.

Onze school hecht bijzondere waarde aan de extra activiteiten die worden georganiseerd buiten het verplichte onderwijsprogramma. Zo vinden we het waardevol dat elke leerling in elk geval één keer met school een buitenlandse reis mag beleven, dat een mentor een klassenuitje kan organiseren en dat een vak soms een vakverdiepende excursie mogelijk maakt. Daarom vragen we ouders om een ouderbijdrage voor de hierboven genoemde kosten. De bijdrage is in alle gevallen vrijwillig. Kinderen waarvoor geen bijdrage wordt betaald, kan deelname aan activiteiten niet worden geweigerd. De school bepaalt of de geplande activiteit door kan gaan. Dit is afhankelijk van de bijdrage van de ouders, omdat de school hiervoor geen financiering van de overheid voor ontvangt.

Het onderstaand overzicht geeft een zo volledig mogelijk beeld van de activiteiten waarvoor de school ouders middels een factuur om een bijdrage vraagt. We streven ernaar geen contante inning door docenten en/of andere medewerkers te laten plaatsvinden gedurende het jaar. Facturatie zal deels met papieren facturen en deels met digitale facturen geschieden. Als het een digitale factuur betreft, ontvangt u daarbij een extra uitleg.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is door de directie vastgesteld en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hiermee ingestemd.

Hieronder volgt een overzicht van de kosten.

Toelichting

Algemene ouderbijdrage
De algemene ouderbijdrage bekostigt bepaalde faciliteiten die voor leerlingen beschikbaar zijn en daarnaast activiteiten die we met onze klassen ondernemen. Deze activiteiten bestaan onder meer uit culturele projecten (bijv. brugklasproject of middeleeuwenproject) introductieactiviteiten, sint- en kerstvieringen, klassenuitjes bioscoopbezoek, sportdagen, zwemmen en algemene bijdrage aan (examen)feesten. Deze activiteiten vinden per klas, stroom of leerjaar-/klasoverstijgend plaats en alle leerlingen nemen gedurende hun tijd bij ons op school deel aan deze activiteiten. Onder de algemene ouderbijdrage vallen niet de eindejaaruitstapjes van de verschillende leerjaren. Voor deze activiteiten, specifiek bedoeld voor bepaalde klassen vragen we een aparte bijdrage.

Cultuurpas
Alle leerlingen ontvangen in de loop van het schooljaar een CJP-pas. Voor elke leerling is op grond van deze pas € 5 beschikbaar voor culturele activiteiten. Hiervoor wordt geen bijdrage van de ouders gevraagd.

Sportoriëntatie
Examenklasleerlingen volgen een Sportoriëntatieprogramma waarvoor een eigen bijdrage van € 25 wordt gevraagd waarmee buitenschoolse kosten worden betaald, zoals bijv. klimmen, skiën en tennissen.

Bijdrage O&O
Leerlingen die het vak O&O volgen maken extra uitstapjes. We vragen een tegemoetkoming voor deze buitenschoolse kosten van €20 per leerling vanaf brugklas 2.

A4 bezoek Tweede Kamer Maatschappijleer
Voor het vak maatschappijleer gaan alle leerlingen van A4 in de loop dan het schooljaar naar Den Haag voor een bezoek aan de Tweede Kamer, de Ridderzaal en de rest van het parlementaire gebouw.

Museumbezoek
Bovenbouwleerlingen die een kunstvak volgen gaan in de loop van het schooljaar op excursie naar diverse musea of andere culturele instellingen. Het genoemde bedrag is de totaal gevraagde bijdrage per leerjaar.

Dagreisjes/eindejaarsactiviteiten
Er vinden, met name aan het eind van het jaar, dagreisjes plaats. De kosten zijn afhankelijk van de georganiseerde dagtrip.

Brugklaskamp
Begin van het nieuwe schooljaar gaan alle nieuwe eerste klassen 4 dagen op kamp. Omdat we vinden dat de door onze school gevraagde ouderbijdragen voorspelbaar moeten zijn en tijdig moeten worden gevraagd en deze meerdaagse activiteit al in de tweede week van het eerste schooljaar plaatsvindt, kiezen we er als school voor om dit kamp volledig te betalen en hier geen bijdrage van de ouders voor te vragen.

Meerdaagse reis
In de bovenbouw worden meerdaagse reizen georganiseerd. In het jaar voorafgaand aan de reis ontvangen de ouders meer informatie over de reis. De school heeft wel een reis- en ongevallenverzekering.

Oldenburg
Leerlingen, zowel in jaar 2 als in atheneum 4 en lyceum 4 die Duits als vak hebben, kunnen meedoen aan een uitwisselingsprogramma met het Neues Gymnasium Oldenburg. De kosten voor jaar 2 bedragen € 10, de kosten voor de bovenbouwuitwisseling bedragen € 60.

Cambridge Engels
Bovenbouwleerlingen kunnen deelnemen aan lessen Cambridge Engels en hierin het officiële Cambridge Engels examen afleggen.

Excursie natuurkunde
De sectie natuurkunde organiseert jaarlijks een internationale excursie naar een gerenommeerd natuurkundig instituut. Leerlingen met het vak natuurkunde in de bovenbouw kunnen deelnemen aan deze excursie.

Romereis
De leerlingen met Latijn gaan in het vijfde leerjaar naar Rome als onderdeel van het gekozen van Latijn en het daaraan vastgekoppelde vak KCV (i.p.v. CKV).

Innen vrijwillige ouderbijdrage
Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt centraal vanuit het Ondersteuningsbureau. Zij maken hiervoor gebruik van het ouderbijdragepakket WIS Collect. Als er een nieuw bijdrageverzoek voor u is aangemaakt ontvangt u een mail van no-reply@wiscollect.nl. Via de link in deze mail kunt u via Ideal uw bijdrage overmaken. U kunt ook zelf een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL71ABNA0535241208 t.n.v. Openbaar Onderwijsgroep Groningen o.v.v. het HN Werkman Stadslyceum en de naam van uw kind. U kunt bedragen altijd zelf aanpassen, zowel naar beneden als naar boven. Ook het aanpassen van bedragen heeft voor leerlingen geen invloed op deelname aan de activiteiten. Zij kunnen altijd mee(doen).