Regels & reglementen

Uitgaan van vertrouwen, regels om op terug te vallen

Werkend vanuit een gezamenlijke ambitie en heldere doelen geven wij elkaar de ruimte talenten optimaal in te zetten en succesvol te zijn. We waarderen elkaar en hebben vertrouwen in elkaars kwaliteiten en handelen. Op het Stadslyceum mag je zijn wie je bent en jezelf ontwikkelen op de manier die bij je past.

Je hebt natuurlijk aandacht voor de omgeving waarin je dagelijks verkeert en de mensen met wie je elke dag omgaat. In onze school leven we met respect voor elkaar, voor ons gebouw en de schoolomgeving. We hebben regels opgesteld om op terug te kunnen vallen, maar we dragen deze ‘lijst met regels’ niet actief uit. We gaan veel liever uit van vertrouwen in onze leerlingen en medewerkers en dat zij een fijne samenwerking onderling als vanzelfsprekend ervaren! We zijn trots op het feit dat dit ons helpt ons fantastisch en veilig schoolklimaat te kunnen vasthouden.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut zoals dat is opgesteld door het schoolbestuur is te vinden onder overige documenten bij ouders en leerlingen.

Schorsing/verwijdering van school
De rector kan een leerling de toegang tot bepaalde of alle lessen ontzeggen voor ten hoogste een week, als daar aanleiding toe is. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de docenten, de leerling, de ouders van de leerling en de inspectie. Het bestuur kan een leerling definitief verwijderen. Ouders worden in dat geval in de gelegenheid gesteld de zaak van hun kant te belichten. Definitieve verwijdering gebeurt altijd in overleg met inspectie.

Klachtenregeling
Leerlingen, ouders en personeel kunnen bij de teamleider van de afdeling een klacht indienen als zij ontevreden zijn over de manier waarop problemen behandeld zijn of als er sprake is van een of andere vorm van intimidatie of geweld. Daarnaast valt de school onder de klachtenregeling van de Openbaar Onderwijs Groningen (OOG). Deze regeling is te downloaden op www.openbaaronderwijsgroepgroningen.nl.

De regeling is bedoeld voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is: leerlingen, ouders en personeel. Ook hier kunnen ze een klacht indienen als zij ontevreden zijn over de manier waarop problemen behandeld zijn of als er sprake is van een of andere vorm van intimidatie of geweld.