Leerlingbegeleiding

Een veilige en prettige leeromgeving stimuleert schoolprestaties. Daarom krijgt iedere leerling bij ons aandacht. We hebben op dit punt de naam van een school waar veel zorg voor de leerling is. We besteden aandacht aan de geplande leerroute, de ambities van elke leerling, de leerresultaten en specifieke zorgvragen. We zorgen voor elkaar. Dat geldt voor alle leerlingen, voor situaties waarin het goed of wat minder goed gaat. We blijven structureel aandacht besteden aan de ontwikkelingen van onze leerlingen. Dit alles wordt aangestuurd door de mentor, hij/zij speelt de centrale rol in de begeleiding van de leerlingen.

Leerlingondersteuning
We besteden aandacht aan de ontwikkeling en ambities van elke leerling, waarbij we goed kijken naar de leerresultaten en de ondersteuningsvragen. We zorgen goed voor elkaar ook als het allemaal wat minder voorspoedig verloopt.

De mentor, die de centrale rol heeft in de begeleiding, wordt ondersteund door de docenten, de decaan, de teamleider en het ondersteunend personeel. Indien noodzakelijk kan de mentor in samenspraak met de ouders extra hulp inroepen. De aanvraag hiervoor loopt via het interne ondersteuningsteam (IOT). Hierin zitten een intern begeleider, een orthopedagoog, het schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en eventueel andere interne of externe specialisten. Er vindt overleg plaats over de begeleiding van de leerling, ouders en docenten. Daarna wordt er een advies opgesteld en de optimale ondersteuning in werking gezet. Wekelijks is er een bijeenkomst van het ondersteuningsteam.

Hieronder volgt een aantal ondersteuningsbegrippen dat op het H.N. Werkman Stadslyceum van toepassing is:

Passend onderwijs
Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Samenwerkingsverband Groningen en omgeving
Het H.N. Werkman Stadslyceum maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Groningen en Tynaarlo. De scholen in deze regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in onze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die deze nodig hebben en de plaats waar die het beste geboden kan worden. Zie onze website voor een uitgebreidere toelichting van het Samenwerkingsverband: http://www.passendonderwijsgroningen.nl/

Contactgegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01

De directie van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad wordt gevormd door:
Jan Houwing (directeur) & Erik de Graaf (adjunct-directeur).

Bezoekadres: Donderslaan 157a, 9728 KX Groningen
Postadres: Postbus 8091, 9702 KB Groningen
Mobiel/e-mail Jan Houwing: 0031(0)6–13447659/ j.houwing@swv-vo2001.nl
Mobiel/e-mail Erik de Graaf: 0031(0)6–55348225/e.de.graaf@swv-vo2001.nl

Het ondersteuningsprofiel
Een ondersteuningsprofiel beschrijft de voorzieningen die de school in huis heeft om een leerling een passende onderwijsplek te bieden. Het ondersteuningsprofiel geeft antwoord op de vraag welke basisondersteuning de school levert en wat de school kan doen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Dyslexie
De school heeft een duidelijk beleid op het gebied van dyslexie. Voor leerlingen die “erkend” dyslectisch zijn, geldt gedurende de hele schoolloopbaan dat ze 20% extra tijd krijgen voor al hun toetsen. Voor een uitgebreide toelichting van het protocol kunt u het dyslexieprotocol bekijken.

Intern vertrouwenspersoon
Voor allerlei persoonlijke problemen (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, etc) kunnen de leerlingen behalve bij de mentor terecht bij de vertrouwenspersonen van de school: Henny Smit (h.smit@o2g2.nl) en Jesse de Valk (j.de.valk@o2g2.nl)

Pestbeleid
Binnen de school hebben we naast het pestprotocol ook een anti-pest-coördinator aangesteld. Dit is mw. M. Veenstra (m.veenstra@o2g2.nl).

Leerplicht en schoolarts
Als een leerling spijbelt of wegblijft van school zonder goede reden, wordt de leerplichtwet overtreden. Spijbelen of verzuim wordt gemeld via het verzuimloket. De leerplichtambtenaar van de gemeente nodigt de ouder en leerling dan uit voor een gesprek. We maken gebruik van een leerplichtspreekuur op school. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd als er sprake is van te vaak te laat op school komen. Bij beginnend verzuim tot maximaal 10 x kán de leerplicht naar HALT verwijzen. Het doel hiervan is om tijdig signalen die de schoolgang beperken, in beeld te krijgen en te komen tot een plan van aanpak om volledige schoolgang te realiseren. De schoolarts houdt een aantal keren per jaar spreekuur op school, waar leerlingen naar toe kunnen met hun vragen. De spreekuren worden door middel van posters op diverse plaatsen in de school bekendgemaakt. Het interne ondersteuningsteam kan de schoolarts in bijzondere gevallen om advies vragen. Als een leerling vaak ziek gemeld wordt, schakelt het ondersteuningsteam de schoolarts in voor nader onderzoek. Zie verder het verzuimprotocol op de site.

Zorg voor Jeugd
Onze school maakt gebruik van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd Groningen.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat de professional het beste kan doen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onze school maakt gebruik van dit model.