Medezeggenschapsraad

Het Stadslyceum van het H.N. Werkman heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin leerlingen, ouders en personeel zitting hebben. De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school. De rector van het Stadslyceum hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die de rector / directie moet nemen. Belangrijke besluiten behoeven de instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet de rector / directie de raad om advies of instemming vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, etc.

Het H.N. Werkman bestaat naast het Stadslyceum uit nog drie scholen, zij hebben een gezamenlijke Centrale MR (CMR), Een aantal MR leden van onze school hebben zitting in deze CMR. Daarnaast is een aantal leden afgevaardigd in de GMR, de Gemeenschappelijke MR, (GMR) van Openbaar Onderwijs Groningen, waaronder alle openbare scholen in de gemeente Groningen vallen. De leden van de GMR praten met het College van Bestuur over belangrijke zaken die voor de scholen spelen. Een aantal zaken moet formeel door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd worden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: de leerling geleding, de personeelsgeleding en de ouder geleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. Gestreefd wordt naar de volgende bezetting:

Namens de leerlingen:           3 leden
Namens de ouders:                3 leden
Namens het personeel:          5 leden

Leerlinggeleding:
Laurie Koks 
Mia Caro
Iris van der Schaaf

Oudergeleding:
Patrick Vledder, voorzitter MR
Harma Pot
Lucette Koster

Personeelsgeleding
Dictus Koop, secretaris MR
Els Lesilolo
Peter Hoexum
Bibi Bakker
Richard van der Woude

Het dagelijks bestuur van de MR Stadslyceum bestaat uit: voorzitter en secretaris.

De MR doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden. Ook stelt de MR de geledingen (ouders, leerlingen en personeel) in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan, met de MR overleg te hebben. Alle vergaderingen zijn openbaar.

We zijn te bereiken via de secretaris van de MR: MRstadslyceum@o2g2.nl