Organisatie en communicatie

School-oudercontact
We hechten bijzondere waarde aan een goed school-oudercontact. Voor ouders van onze nieuwe eerste-klasleerlingen organisten we al voor het start van de zomervakantie een kennismakingavond op school. In de eerste schoolweken ontvangen alle ouders, per leerjaar, een uitnodiging voor een informatie-avond, waarbij ook de mentor van de klas aanwezig is. Gedurende het jaar verzorgt de mentor het contact met de ouders. Het spreekt voor zich dat ouders zelf, op een zelfgekozen moment, contact op kunnen nemen met de mentor. Uitnodigingen voor ouderavonden worden per mail verstuurd.

Informatievoorziening aan ouders en leerlingen
Ouders en leerlingen kunnen op onze website algemene informatie over onze school vinden. Denk hierbij aan de schoolgids, het programma van toetsing en afsluiting (PTA), de jaarprogramma’s, de jaaragenda, etc. Nieuws en bijzondere wetenswaardigheden worden op de website geplaatst en gedeeld via Facebook. Specifieke informatie over bijvoorbeeld activiteiten in een bepaald leerjaar verzenden we per e-mail naar ouders en/of leerlingen. Digitale communicatie met leerlingen gaat via hun schoolmailadres en via Magister. Lesroosters, roosterwijzigingen en -mededelingen kunnen worden gevolgd via de Zermelo-webapp op de telefoon. Voorlichtingsmateriaal over de school en ons onderwijs is te vinden op onze website, Facebook, YouTube, TikTok en Instagram.

Toegang tot e-mail, websites en het schoolnetwerk
Alle leerlingen krijgen van de school een inlognaam, e-mailadres en wachtwoord. Dit is nodig om in te loggen in het netwerk, E-mail, Zermelo en Magister. Op de website van de school kunnen leerlingen gegevens vinden over de school, regelingen, belangrijke gebeurtenissen, het rooster, inloggen op Magister en Zermelo, etc.
Inlognamen en wachtwoorden zijn in principe voor alle programma’s gelijk. Als docenten met leerlingen afspreken dat zij per mail vragen kunnen stellen of per mail iets moeten inleveren, dan gebeurt dit uitsluitend via het e-mailadres van de school.

Leerlingenraad
De leerlingenraad van het H.N. Werkman Stadslyceum behartigt de belangen van de leerlingen binnen de school. De leerlingenraad is de spreekbuis voor alle leerlingen van onze school. Elke leerling kan via de leerlingenraad zijn of haar ideeën kwijt.

Ouderraad
Jaarlijks doet de ouderraad de school een oproep aan ouders om plaats te nemen in deze raad. De ouderraad organiseert met enige regelmaat thema-avonden voor ouders. De ouders die lid zijn van de MR, onderhouden het contact met de ouderraad.

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers uit alle geledingen: personeel, ouders en leerlingen. De MR heeft op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs instemmings- of adviesbevoegdheid in alle beleidszaken die de inrichting, organisatie en de kwaliteit van de school en het onderwijs betreffen. Formeel overlegt de MR met het bestuur van de school en het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG). In de praktijk is de directie in verreweg de meeste zaken gemachtigd namens het bestuur te onderhandelen.